Skip to content
Algemene voorwaarden
Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Vishandel Sterkenburg wordt geacht de tuktuk(s) in goede staat te hebben afgeleverd aan de huurder die deze in goede staat heeft ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor controle van de afgeleverde tuktuk(s). Er dient door de huurder voor aanvang een borg betaald te worden ad. € 50,- per tuktuk . Dit kan contant of met een eenmalige machtiging op dag zelf. De huurder ontvangt de borg retour na de huurperiode of de machtiging wordt vernietigd, als de tuktuk(s) in eenzelfde staat als bij ontvangst, worden teruggebracht.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor toegebrachte schade, de huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de tuktuk contant/giraal aan Vishandel Sterkenburg voldoen.
b. Het besturen van een tuktuk is alleen toegestaan voor personen vanaf 24 jaar die in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs (& eventueel WA-verzekering). Deze bestuurder(s) dienen zich te legitimeren voor aanvang.
c. Vishandel Sterkenburg is gerechtigd een eventueel verschuldigde schadevergoeding met de gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Vishandel Sterkenburg op een eventuele aanvullende schadevergoeding.
d. De huurder dient de voorgeschreven route, conform het arrangement, te volgen, eigen route alleen toegestaan in overleg.
e. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dag waarde van de tukTuk, daar deze door Vishandel Sterkenburg niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
f. De kosten voor brandstof zijn inbegrepen bij de verhuur. Vishandel Sterkenburg zal de tuktuk zelf voltanken.
g. De tuktuk dient schoon ingeleverd te worden, indien dit niet het geval is zal TukTuk Lauwersoog schoonmaakkosten in rekening brengen.
h. Huurder mag niet zonder voorafgaande toestemming van Vishandel Sterkenburg eigenrichting reparaties aan de tuktuk verrichten.
i. Indien de tuktuk later wordt teruggebracht ook al is het een deel van een uur, wordt er € 10,- per uur in rekening gebracht. De tijd die nodig is voor uitleg van de tuktuk gaat van de huurtijd af.

Artikel 3
Vishandel Sterkenburg is te allen tijde gerechtigd om de verhuurde tuktuk naar vermeend misbruik in te nemen. Vishandel Sterkenburg is en blijft de eigenaar van de tuktuk.

Artikel 4

De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde tuktuk verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 5
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde tuktuk aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 6
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volledige huursom van kracht/gelden.

Artikel 7
De tuktuk is een AUTO. Gebruik hem ook volgens de regels die voor autovoertuigen gelden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden om:
a) Alcoholhoudende drank en/of drugs tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op/af te rijden.
c) Op het fietspad te rijden
d) Met de tuktuks tijdens het rijden tegen elkaar te botsen.
e) Met meer dan 4 personen (inclusief chauffeur) in een 4 persoons tuktuk plaats te nemen.
f) Kinderen mogen niet op schoot. Er mogen niet 2 personen voorin. Kortom 1 persoon voorin en maximaal 2 personen ouder dan 12 achterin en maximaal 3 kinderen onder de 12 jaar achterin.
g) Een autoweg of autosnelweg op te rijden

Artikel 8
Het huren van de tuktuk geschiedt geheel op eigen risico. Vishandel Sterkenburg is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. tuktuks zijn WA verzekerd, met een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis. Tuktuks hebben een inzittende verzekering voor het aantal zitplaatsen. (Let wel op dragen van Gordels/veiligheidsriemen). Dit eigen risico komt voor rekening van de huurder.

Artikel 9
Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder.

Artikel 10
De boeking is definitief na schriftelijke bevestiging door de klant. U krijgt een bevestiging toegestuurd die getekend geretourneerd dient te worden. Minimaal een week voor het arrangement moet het definitieve aantal deelnemers bekend zijn.

A: Bij annulering van de rit binnen een week voor aanvang van het arrangement is 75% van de huurprijs verschuldigd.
B: Bij annulering van de rit binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement en op de dag zelf is 100% van de huurprijs verschuldigd.

Artikel 11
Het kan voorkomen dat door onmacht de TukTuk(s) door onder andere storing niet inzetbaar zijn. In dit geval wordt er gekozen voor een gelijkwaardig alternatief of een andere datum, mits dit binnen de mogelijkheden van TukTuk Lauwersoog valt. Wanneer de kosten voor het vervangende arrangement lager zijn, worden deze aangepast. Zijn de kosten hoger, dan neemt Vishandel Sterkenburg deze voor haar rekening.

Artikel 12
1. Op gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen in eerste instantie voorgelegd worden aan een onafhankelijke & onpartijdige mediator en/of bemiddelaar. Mocht dit geen soelaas bieden, dan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TukTuk Lauwersoog.

Artikel 13
TukTuk Lauwersoog behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen.

Huurder verklaart de algemene voorwaarden van Vishandel Sterkenburg, te hebben ontvangen, gelezen en hiermee akkoord te zijn:

Huurder
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
PC en Woonplaats:……………………………………………….
Tel:……………………………………………………………………..
Legitimatiesoort:……………………………………………………
Legitimatienummer:………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………….

Namens TukTuk Lauwersoog
Naam:……………………………………………………………………
Kenteken TukTuk:……………………………………………………
Ingang huurperiode (datum & tijdstip):………………………..
Einde huurperiode (datum & tijdstip):…………………………
Handtekening:…………………………………………………………